გამოვლინდა გამარჯვებული პროექტები

გამოვლინდა გამარჯვებული პროექტები
2016 წლის 12 თებერვალს, ,,ფონდის“ გამგეობის სხდომაზე გამოვლინდა გამარჯვებული პროექტები:  1. წიაღისეული და განახლებადი სათბობის თბოუნარიანობის  საზომი სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიის შექმნა. 2. ელექტრონიკის ლაბორატორიული ექსპერიმენტები დამწყებთათვის. 3. ელექტროენერგეტიკის ობიექტებზე სამრეწველო სიხშირის ელექტრომაგნიტური თავსებადობის მდგომარეობის გამოკვლევა.  4. სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიული სტენდის შექმნა (მინი ჰიდროტურბინის დანადგარი).  5. ენერგეტიკის დარგის პოპულარიზაცია სკოლის მოსწავლეებისთვის.

Comments are closed.