ელექტრონიკის ლაბორატორიული ექსპერიმენტები

პროექტი განკუთვნილია საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის ფაკულტეტის II კურსელთათვის. სტუდენტები, აღნიშნული პროექტის ფარგლებში მიიღებენ პრაქტიკულ გამოცდილებას ზოგად ელექტრონიკაში.  პროექტში მონაწილეობას მიიღებს  25 სტუდენტი. პროექტი გაგრძელდება 6 კვირა, კვირაში იქნება 1 სამუშაო დღე რომელიც შეადგენს 3 საათს. ერთ სამუშაო დღეში მოხდება 1 მაგალითის განხილვა.

 

პროექტი დაეხმარება სტუდენტებს მიკროელექტრონიკის მიმართულებით ცოდნის ამაღლებაში. გაზრდის სწავლის მოტივაციას.