მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზების მონიტორინგი უპილოტო საფრენი აპარატით

პროექტი ითვალისწეინებს უპილოტო საფრენი აპარატის გამოყენებით, მაღალი ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზების და საყრდენი ბოძების ავტომატიზებული მონიტორინგის სისტემის წინამძღვრების შექმნას. პროექტის ამოცანაა, დასახული მიზნის მისაღწევად, საპილოტო პროექტის განხორციელება, რომელიც პროექტის ავტორს საშუალებას მისცემს,  მაღალი ძაბვის ხაზების მონიტორინგის მიზნით, რეალურ პირობებში შეამოწმოს უპილოტო საფრენი აპარატის და პროგრამული საშუალებების შესაძლებლობები.