საქართველოს მცირე ჰიდროელექტროსადგურების ცნობარი

პროექტი ითვალიწინებს  ცნობარის შედგენას საქართველოში არსებული მცირე ჰიდროელექტროსადგურების შესახებ. ცნობარში მითითებული იქნება  მცირე ჰიდროელექტროსადგურების სქემები და  ძირითადი ენერგეტიკული მახასიათებლები, რაც  აუცილებელია მათზე სარეაბილიტაციო, ან სხვა სახის სამუშაოების ჩასატარებლად.