შენობის, სამშენებლო და ტექნიკური მასალების თბური დიაგნოსტიკის სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიული ამოცანების შექმნა

პროექტი ითვალისწინებს შენობის ექსპლუატაციის პირობებში, შენობის გარე შემომზღუდი კონსტრუქციის თერმული წინაღობის გაზომვის მობილური სისტემის შექმნას და გაზომვის შესაბამისი მეთოდიკის დამუშავებას.