პროექტები

  • ენერგეტიკის დარგის პოპულარიზაცია სკოლის მოსწავლეებისთვის
   ენერგეტიკის დარგის პოპულარიზაცია სკოლის მოსწავლეებისთვის
   01/03/2016
  • წიაღისეული და განახლებადი სათბობის თბოუნარიანობისსაზომი სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიის შექმნა
   წიაღისეული და განახლებადი სათბობის თბოუნარიანობისსაზომი სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიის შექმნა
   01/03/2016
  • სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიული სტენდის შექმნა (მინი ჰიდროტურბინის დანადგარი)
   სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიული სტენდის შექმნა (მინი ჰიდროტურბინის დანადგარი)
   01/03/2016
  • ელექტროენერგეტიკის ობიექტებზე სამრეწველო სიხშირის ელექტრომაგნიტურითავსებადობის მდგომარეობის გამოკვლევა
   ელექტროენერგეტიკის ობიექტებზე სამრეწველო სიხშირის ელექტრომაგნიტურითავსებადობის მდგომარეობის გამოკვლევა
   01/03/2016
  • ელექტრონიკის ლაბორატორიული ექსპერიმენტები
   ელექტრონიკის ლაბორატორიული ექსპერიმენტები
   01/03/2016
  • ელექტროსადგურების შესწავლა-დათვალიერება
   ელექტროსადგურების შესწავლა-დათვალიერება
   30/06/2016
  • შენობის, სამშენებლო და ტექნიკური მასალების თბური დიაგნოსტიკის სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიული ამოცანების შექმნა
   შენობის, სამშენებლო და ტექნიკური მასალების თბური დიაგნოსტიკის სასწავლო-სამეცნიერო ლაბორატორიული ამოცანების შექმნა
   30/06/2016
  • სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია- ენერგეტიკის როლი თანამედროვე მსოფლიოში
   სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია- ენერგეტიკის როლი თანამედროვე მსოფლიოში
   30/06/2016
  • მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზების მონიტორინგი უპილოტო საფრენი აპარატით
   მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზების მონიტორინგი უპილოტო საფრენი აპარატით
   05/01/2017
  • საქართველოს მცირე ჰიდროელექტროსადგურების ცნობარი
   საქართველოს მცირე ჰიდროელექტროსადგურების ცნობარი
   05/01/2017
  • ელექტროენერგიის ნეტო-აღრიცხვის რეგულაციის ანალიზი და პრაქტიკული განხორციელება სარკინეთის მამათა მონასტრის მაგალითზე
   ელექტროენერგიის ნეტო-აღრიცხვის რეგულაციის ანალიზი და პრაქტიკული განხორციელება სარკინეთის მამათა მონასტრის მაგალითზე
   05/01/2017